Onze algemene voorwaarden.

Vul hier de content van het blok

Door de inschrijving accepteert het lid de algemene voorwaarden en huisregels van Sport Connect Nederland. Hier dient ieder lid zich aan te houden. De algemene voorwaarden en huisregels zijn te vinden in de overeenkomst en op www.sport-connect.nl

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer: eenieder die een overeenkomst sluit met Sport Connect Nederland

Sport Connect Nederland: de b.v. met aansprakelijkheid Sport Connect e.z., gevestigd te Makkum aan de Langezand 2C en in Workum aan de Begine 13. 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sport Connect en een deelnemer.

Persoonsgegevens: alle gegevens verstrekt door de deelnemer aan Sport Connect zoals weergegeven in de overeenkomst.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Sport Connect en iedere deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de eigenaar van Sport Connect en alle personen die voor Sport Connect werkzaam zijn en/of door Sport Connect zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend gelding indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Sport Connect brengt het aanbod schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door Sport Connect aangegeven termijn. Als Sport Connect geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

3.2 Het aanbod omvat ten minste: – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; – de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten: – op welk moment Sport Connect de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen; – de wijze van betaling en de betalingstermijn; – de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn; het (huishoudelijk) reglement.

3.3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de deelnemer mogelijk te maken.

3.4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de deelnemer daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

Artikel 4 De overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de deelnemer. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

5.1 Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de deelnemer de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de deelnemer eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

5.2 Voor overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Sport Connect) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De deelnemer heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroe pen. Als de deelnemer, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Sport Connect en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroe pingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Sport Connect.

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1 Sport Connect biedt de deelnemer ten minste de keuze uit: – een overeenkomst van 6 maanden of langer Als de deelnemer een overeenkomst wil opzeggen, dan moet dit – tenzij anders overeengekomen – tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de deelnemer niet tijdig opzegt, dan loopt de overeenkomst na de overeen- gekomen periode voor onbepaalde tijd door. De deelnemer kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzeg- termijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

6.2 Als de overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de deelnemer na 1 jaar de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met in- achtne ming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

6.3 De deelnemer mag de overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als: – de deelnemer (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de deelnemer niet meer mo gelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van Sport Connect met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. – het voor de deelenemer als gevolg van een, op het moment van opzegging, aan toonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegter mijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige over- legging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat deelnemer door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

6.4 De deelnemer moet de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

6.5 Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is Sport Connect gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonne mentsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6.6 Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de deelnemer een bevriezingsmogelijkheid. Als de deelnemer gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Sport Connect gerechtigd is hier voor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij de deelnemer.

6.7 Sport Connect mag de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien: – de deelnemer een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijd se beëindiging niet rechtvaardigt of; – de deelnemer zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Sport Connect of jegens een deelnemer van Sport Connect. Sport Connect betaalt het resterende abonne- mentsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van de deelnemer tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

6.8 Indien Sport Connect zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Sport Connect mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Sport Connect betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

7.1 Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

7.2 Sport Connect maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

7.3 In het geval van een prijsverhoging, heeft de deelnemer het recht om de overeen komst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Sport Connect te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Sport Connect terugbetaald. Het door de deelnemer verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

7.4 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Sport Connect bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming overeenkomst. In dat laatste geval heeft de deelnemer tot 3 maan den na totstandkoming overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Sport Connect terugbetaald. Het door de deelnemer verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 8 Verplichtingen van Sport Connect

8.1 Sport Connect staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoor den aan de overeenkomst.

8.2 Sport Connect onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

8.3 Indien Sport Connect gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begelei ders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

8.4 Sport Connect zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

8.5 Sport Connect treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan ofver missing van eigendommen van deelnemers.

Artikel 9 Verplichtingen van de deelnemer

9.1 De deelnemer houdt zich aan de door Sport Connect gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

9.2 De deelnemer dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Sport Connect.

9.3 De deelnemer dient de aanwijzingen van Sport Connect c.q. de door hem aangestel de medewerkers op te volgen. Het is de deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de deelnemer niet bekend is. Indien d e deelnemer niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Sport Connect kenbaar te maken, zodat Sport Connect uitleg kan geven.

9.4 Het is de deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en facilitei ten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aan-ge duide middelen.

9.5 Het is de deelnemer niet toegestaan te roken in de door Sport Connect beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

9.6 De deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnum- mer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sport Connect mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

10.1 Sport Connect kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden facilitei- ten ten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Sport Connect zal de voorge nomen wijzigingen minimaal 1weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

10.2 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de deelnemer heeft de deelne mer gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet recht- vaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abon nementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

11.1 Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de deelnemer een elektronisch polsbandje. Het polsbandje wordt bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

11.2 Indien het elektronische polsbandje verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Sport Connect is gerechtigd hiervoor redelij ke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

12.1 De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

12.2 Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim nadat hij daar door Sport Con nect schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

12.3 Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Sport Connect gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Sport Connect bevoegd om de deel nemer de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Sport Connect is tegenover de deelnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de over eenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Sport Connect komt. Sport Connect is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendom men, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Sport Connect.

13.2 Sport Connect zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aan-spra kelijkheid van Sport Connect is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

13.3 De deelnemer is tegenover Sport Connect aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de over eenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de deelnemer komt.

Artikel 14 Klachten

14.1 Sport Connect beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

14.2 De deelnemer dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mo gelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd – bij Sport Connect in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

14.3 Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn rechten ter zake verliest.

14.4 Sport Connect beantwoordt de door de deelnemer bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ant- woordt Sport Connect per omgaande met een bericht van ontvangst en een indica tie van de termijn waarbinnen de deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.5 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

15.1 Geschillen tussen Sport Connect en de deelnemer die betrekking hebben op: – de totstandkoming van de overeenkomst of, – de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de deelnemer als door Sport Connect aanhangig worden ge- maakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 15.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de deelnemer zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij Sport Connect heeft ingediend. 

15.3 Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de deelnemer de klacht bij Sport Connect indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermel ding van de naam van de deelnemer en Sport Connect, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

15.4 Wanneer de deelnemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Sport Connect aan deze keuze gebonden. Als Sport Connect een geschil aan de Geschil lencommissie wil voorleggen, moet hij de deelnemer vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Sport Connect dient daar- bij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

15.5 Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

15.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een ver goeding verschuldigd.

15.7 De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvin- den door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Wijzigingsbeding

Sport Connect is gerechtigd de algemene voorwaarden, in overleg met de Consu- mentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de deelnemer op voor- hand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. Sport Connect informeert de deelnemer minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de deelnemer de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in. Artikel 17 Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. Artikel 18 Studenten Een natuurlijk persoon t/m 30 jaar die een aantoonbaar bewijs van inschrijving bij een opleidingsinstituut kan tonen, ontvangt 15% korting op zijn/haar abonnement. Deze actie heeft uitsluitend betrekking op het abonnement ‘Goud’ en ‘Platina’. Elk daaropvolgend schooljaar (uiterlijk 1 oktober) is een nieuw bewijs noodzakelijk om korting te behouden. Mocht Sport Connect de echtheid van de bewijslast in twijfel trekken dan behouden zij het recht om de studentenkorting op te heffen. Deze korting kan niet gebruikt worden i.c.m. andere acties. Artikel 18 Misbruik en boetes Misbruik van het huishoudelijk regelement en/of algemene voorwaarden kan leiden tot schorsing of beëindiging van de overeenkomst. In het geval van misbruik is het lid verplicht de totale som van resterend lidmaatschap en een boete van € 150,00 te betalen.